Co wpływa na satysfakcję z pracy?

Potrzeby każdego człowieka obrazują pewne teorie, takie jak np. słynna piramida potrzeb według A.H. Maslowa. Brak zaspokojenia danej potrzeby może spowodować dyskomfort psychiczny. Nie inaczej jest w przypadku funkcjonowania organizacji. Czynniki wpływające na poziom satysfakcji zawodowej są jak potrzeby, o które należy zadbać, aby pracownik czuł się dobrze w szeregach firmy.


Pracownicy uśmiechają się

Determinanty można podzielić na trzy grupy:

 • 1. Czynniki organizacyjne
 • Te elementy dotyczą ściśle organizacji, zasad funkcjonowania i procedur. Należy do nich polityka firmy, czyli stosunek pracodawcy do zatrudnionego (czy dba on o potrzeby podwładnych). Kolejnym czynnikiem jest rodzaj wykonywanych przez pracownika obowiązków, poziom ich trudności oraz stopień dopasowania do stanowiska. Następnym dosyć istotnym czynnikiem z tej grupy jest wynagrodzenie. Wysokość płacy musi odpowiadać hierarchii organizacji, powinna być adekwatna do kompetencji pracownika i stopnia zaangażowania w wykonywanie obowiązków. Równie ważnym czynnikiem jest perspektywa awansu i rozwoju. Na poziom satysfakcji ma wpływ również poziom bezpieczeństwa i stabilność zatrudnienia.


  • 2. Czynniki społeczne
  • Warunkiem, który ma niekiedy bardzo duże znaczenie jest środowisko pracy. Do czynników społecznych należy kultura organizacyjna, na którą składają się relacje z przełożonymi oraz pomiędzy samymi pracownikami, a także relacje z klientami. Dobry klimat w miejscu zatrudnienia, wzajemny szacunek i przyjazna atmosfera sprzyjają wydajniejszej pracy. To jak pracownik czuje się na swoim stanowisku, czy odczuwa wsparcie przełożonych i współpracowników rzutuje na jego zadowoleniu z pracy.


   • 3. Czynniki osobiste
   • Osobista postawa zatrudnionego ma największy wpływ na satysfakcję z pracy. Ta grupa czynników nie zależy od samej organizacji lub tylko w małym stopniu kształtuje postawę pracownika. Determinantami z tej grupy są wiek, płeć, rasa, cechy osobowości, zdobyte umiejętności, doświadczenie zawodowe, a także status społeczny. Do czynników osobistych można również zaliczyć poziom samorealizacji, czyli poczucia użyteczności wykonywanych obowiązków służbowych oraz ścieżka kariery (sukcesy, osiągnięcia, awanse).


    Niemniej jednak konkretny pracownik w danym momencie może odczuwać niezaspokojenie zupełnie odmiennych potrzeb. Po to, aby dowiedzieć się, co kształtuje stan umysłu pracownika stosuje się badania satysfakcji pracowników.